Školenie trénerov plávania a synchronizovaného plávania I. kvalifikačného stupňa

Slovenská plavecká federácia (ďalej len SPF) na základe uzavretých dohôd o spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu v Bratislave a na základe udelenej akreditácie MŠ SR č. protokolu CD-2009-32110/39622-2/10 z 28.10.2009 s platnosťou do 28.10.2014, otvára 2. ročník vzdelávania pre trénerov plávania a synchronizovaného plávania I. kvalifikačného stupňa v minimálnom rozsahu 50 hodín vrátane záverečných skúšok .

Organizačné pokyny:

Všeobecná časť školenia bude 14.-16.10.2011

Špecializovaná časťi : plávanie: 21.-23. 10.2011 a 4.-6.11.2011

synchronizované plávanie: 4. - 6. 11. 2011 a 25.-27.11. 2011

Prihlášky na školenie trénerov poslať do 19.9.2011 na sekretariát SPF :
Slovenská plavecká federácia
Junácka 6
832 80 Bratislava

Poplatky:

Za vzdelávanie – kurz je potrebné uhradiť zálohovú platbu vo výške 214 - členovia SPF a 247 € - nečlenovia SPF (2/3 predpokladaných nákladov) do 19.9.2011 na účet SPF č.ú. Tatra banka 2621838489/1100 s uvedením správy pre prijímateľa: meno - školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa .
2.platba (doplatok) sa vykoná podľa vyúčtovania skutočných nákladov do 31.12.2011 .
Každý účastník školenia musí pred zaradením do vzdelávacieho programu poslať kópiu platobného príkazu (doklad o úhrade) v elektronickej alebo v písomnej forme na sekretariát SPF.
V prípade, že účastník neuhradí požadovanú finančnú čiastku (1.platbu vo výške 2/3 predpokladaných nákladov) nebude zaradený do vzdelávacieho programu v uvedenom období.

Upozornenie:

Minimálny počet účastníkov, frekventantov pre všetky vzdelávacie aktivity /školenia trénerov plávania a synchronizovaného plávania v roku 2011 je 15 osôb spĺňajúcich podmienky pre zaradenie.