Konferencia SPF 2012

Konferencia SPF sa uskutočnila 22.9.2012  od 9.30 v zasadacej miestnosti Mestského úradu, na Nám.obetí komunizmu v Žiline. Novou prezidentkou SPF sa stala pani Irena Adámková. Volila sa aj Dozorná a rozhodovacia Rada SPF, za synchro bol zvolený pán Peter Pošvanc, náhradníčkou je pani Helena Allárová.